TEME DE CERCETARE ȘI PROIECTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ

– 2023 –

TEME DE CERCETARE

 

Arheologie/Istorie

 1. Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Responsabil: Cristian Micu. Pentru anul 2023 este prevăzută organizarea cercetărilor arheologice sistematice pe șantierul Baia-Golovița (com. Baia), activitate inclusă în programul Misiunii arheologice Delta Dunării/Delta du Danube. De asemenea, este avută în vedere redactarea monografiei cercetărilor arheologice realizate pe situl arheologic Carcaliu-Vadu Mare (com. Carcaliu, jud. Tulcea);
 2. Sfârşitul eneoliticului şi perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în nordul Dobrogei. Prelucrarea pietrei, silexului şi materiilor dure animale pentru obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în zona de nord a Dobrogei. Responsabil: Florian Mihail. Pentru anul 2023 sunt prevăzute următoarele activități: a. participarea la cercetările arheologice sistematice pe situl atribuit culturii Hamangia de la Baia-Golovița; b. prospecțiuni geofizice în așezarea atribuită culturii Hamangia de la Panduru (com. Baia); c. continuarea studiului pieselor litice descoperite pe situl Luncavița-Cetățuia; d. studierea materialului litic cioplit și șlefuit descoperit în cadrul cercetărilor sistematice desfășurate pe situl Maliuc-Taraschina;
 3. Epoca bronzului la Dunărea Inferioară. Responsabil: Sorin Ailincăi. Continuarea cercetărilor arheologice de la Vânători, jud. Galați;
 4. Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: Sorin Ailincăi. Activitatea științifică din anul 2023 va fi realizată în acord cu obiectivele propuse în tema de cercetare.
 5. „Perioada târzie a primei epoci a fierului în Dobrogea”. Responsabil: Răzvan Marius Cernamoriți. Pentru anul 2023 sunt prevăzute următoarele activități: a. analiza materialului arheologic avut la dispoziție din siturile de la Murighiol-Ghiolul Pietrei și Telița-Celic-Dere și valorificarea acestuia prin redactarea unor materiale publicate în volume de specialitate sau prezentate în cadrul unor sesiuni științifice; b. participarea, în calitate de membru al echipei, la o evaluare de teren în situl de la Sarinasuf („așezare deschisă/nefortificată amplasată la 800 m E de sat, între malul lacului Razelm şi şoseaua Sarinasuf – Plopul”); c. realizarea unor investigații în depozite ale ICEM Tulcea în vederea identificării unor materiale arheologice cu relevanță pentru tema de cercetare;
 6. Societate provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Responsabil: Marian Mocanu. Pentru anul 2023 au fost programate următoarele activități: continuarea cercetărilor pe sectorul încredințat în Șantierul arheologic Aegyssus; continuarea cercetărilor pe sectorul încredințat în Șantierul arheologic Noviodunum; continuarea cercetărilor pe sectorul încredințat în Șantierul arheologic (L)Ibida.
 7. Aspecte ale vieţii economice în provincia Scythia. Responsabil: Dorel Paraschiv. În anul 2023 vor continua cercetările arheologice sistematice pe șantierele (L)Ibida-Slava Rusă și Orgame/Argamum-Jurilovca;
 8. „Principalele tipuri de opaițe de pe limesul dobrogean al Scythiei Minor”. Responsabil: Gabriel Grumăzescu. În anul 2023 vor fi desfășurate activitățile prevăzute în proiectul temei de cercetare. De asemenea, vor fi realizate obiectivele prevăzute în programul de doctorat;
 9. Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate). Responsabil: George Nuțu. Activitatea științifică din anul 2023 va fi realizată în acord cu obiectivele propuse în tema de cercetare.
 10. Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea”. Responsabil: George Nuțu. Pentru anul 2023 sunt prevăzute următoarele activități: a. continuarea cercetărilor arheologice pe siturile Aegyssus-Tulcea și Orgame/Argamum-Jurilovca; b. realizarea unui studiu pentru piese de echipament militar de la Tropaeum Traiani și Argamum – Sector Incintă Nord; c. finalizarea unor studii pentru accesoriile vestimentare de la Aegyssus-Tulcea și din achizițiile ICEM Tulcea din zona de nord a Dobrogei; d. în anul 2023 va demara un proiect pentru publicarea monografică a pieselor de tip militar descoperite la Durostorum – Ostrov/Ferma 4 (în colaborare cu Dan Elefterescu, Călărași) – Titlu provizoriu: Militaria from Durostorum-Ostrov/Ferma 4;
 11. „Analize cantitative și calitative asupra proceselor economice de la Gurile Dunării în perioada romană (Principat și Dominat)”. Responsabil: Radu Octavian Stănescu.
 12. Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb”. Responsabil: Aurel Stănică. În anul 2023 vor fi desfășurate activitățile prevăzute în proiectul temei de cercetare.
 13. Economie și relații comerciale în Dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a materialului ceramic. Responsabil: Aurel Stănică. Activitatea științifică din anul 2023 va fi realizată în acord cu obiectivele propuse în tema de cercetare.
 14. Cărți și periodice vechi, ex-librisuri, deținători și frecvența lor în colecții tulcene laice și ecleziastice. Responsabil: Lăcrămioara Manea. Pentru anul 2023 sunt prevăzute următoarele activități: continuarea și extinderea cercetărilor care au drept scop identificarea de noi exemplare de carte românească veche din ediții cunoscute și prezente sau de exemplare din ediții necirculate în spațiul nord-dobrogean; descrierea cărților cu particularitățile lor, inclusiv transcrierea însemnărilor cu valoare istorică, documentară, literară sau de altă natură, pe care multe dintre aceste exemplare le poartă între coperte; realizarea unui catalog de carte românească veche din județul Tulcea; participarea la manifestări științifice în domeniu; publicarea unui articol/studiu științific într-o revistă de specialitate.
 15. Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. Responsabil: Mădălina Ciocoiu. În anul 2023 vor fi desfășurate activitățile prevăzute în proiectul temei de cercetare.
 16. Protejarea patrimoniului cultural românesc în contextul aderării României la Uniunea Europeană. Responsabil: Florentina Trif. În anul 2023 vor fi desfășurate activitățile prevăzute în proiectul temei de cercetare.

Etnografie

 1. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil:Iuliana Titov.
 2. Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea de Responsabil: Iuliana Titov
 3. Practici tradiţionale în producția casnică textilă.Responsabil: Elena Papa
 4. Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane. Responsabil:Elena Papa
 5. Patrimoniul etnografic şi contextele culturale. Responsabil:Alexandru Chiselev
 6. Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor. Responsabil:Alexandru Chiselev
 7. Magie albă-magie neagră. Responsabil: Alexandru Chiselev
 8. Relaţia habitat / practicarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane. Responsabil: Alexandru Negoiță;
 9. Album etnologic al județului Tulcea. Temă comună: dr. Iuliana Titov, dr. Al. Chiselev, Elena PAPA, Al. Negoiță. Perioada cercetării: 2020-2022;
 10. Colecția de textile a Muzeului de Etnografie și Artă Populară. Compoziția decorativă și tehnici de realizare a țesăturilor de interior și a portului popular. Responsabil Irene-Gabriela MISCHIE (temă nouă).

Ştiinţele Naturii

 1. Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2019-2023) (Responsabil temă: dr. ing. Mihai Petrescu, colaborator: dr. ing. Viorel Cuzic).

Descriere: Se impune continuarea cercetărilor în cadrul temei din următoarele considerente: o serie de habitate şi specii, menţionate în formularele standard ale siturilor (în special din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi siturile Natura 2000 aferente) nu au fost regăsite în teren, având în vedere accesibilitatea redusă şi aria vastă pe care s-au desfăşurat cercetările, ce cuprinde aproape toate zonele cu ecosisteme naturale din Dobrogea, la care se adaugă şi arii întinse de terenuri agricole incluse in siturile de tip SPA; Cu cât se efectuează mai multe releveuri/observaţii asupra habitatelor şi speciilor, cu atât concluziile şi recomandările privind managementul conservativ al acestora au o acoperire statistică mai apropiată de realitate, fiind cu atât mai valoroase, eficiente şi actualizate. Inventarierea/studiul habitatelor şi speciilor, precum şi a ameninţărilor actuale ori potenţiale pe perioade îndelungate, permite o supraveghere preliminară a evoluţiei stării de conservare a acestora în timp şi spaţiu, respectiv oferă posibilitatea adoptării de către administratorii ariilor protejate la timp şi pe baze ştiinţifice a unor măsuri adecvate. În cazul ornitofaunei sunt semnalate în ultimii ani noi specii pentru Dobrogea, de interes comunitar sau naţional, apariţii accidentale, în migraţie, sau care îşi extind arealul şi a căror inventariere este de maximă importanţă pentru conservarea acestora.

Scopuri: Cercetarea patrimoniului natural nord-dobrogean în vederea cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia; Supravegherea evoluţiei stării de conservare a speciilor şi habitatelor protejate; Dezvoltarea patrimoniului muzeal (colecţii şi fond documentar); Actualizarea listelor de specii şi habitate şi a datelor privind frecvenţa acestora în cadrul rezervaţiilor respective; Completarea/actualizarea datelor existente sintetizate în cadrul temelor anterioare, ce au fost realizate de ICEM Tulcea predominant în rezervaţiile naturale de interes national, prin extinderea cercetărilor şi asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional situate în situri Natura 2000; Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul instituției prin realizarea de  expoziţii și activităţi educative, precum și promovarea turismului ecologic în ariile naturale protejate; Valorificarea rezultatelor cercetării în afara instituției în elaborarea: proiectelor autorităţilor administrațiilor locale, a planurilor de urbanism, a planurilor de management de a ariilor protejate, precum şi la adoptarea unor măsuri de conservare pe baze ştiinţifice.

 1. Studierea patrimoniului natural şi istoric al județului Tulcea, pe baza tehnicilor şi tehnologiilor de teledetecție (Responsabil: Valentin Panait).

Descrierea temei: Tema de cercetare îşi propune o valorificare complexă a informațiilor legate de patrimoniul natural şi de cel istoric şi arheologic, prin  corelarea evoluţiei spaţiale, de a lungul unor perioade istorice, a aşezărilor umane (reflectată în descoperirile arheologice, documente istorice, diferite materiale cartografice ş.a.) cu cea a cadrului natural.

Scop: Valorificarea complexă, într-o abordare interdisciplinară a informaţiilor existente şi stabilirea unor metodologii de lucru care să permită colectarea, sistematizarea, analiza şi valorificarea unitară a datelor cu privire la cadrul natural, patrimoniul arheologic şi istoric din județul Tulcea.

 1. Studiu privind asociațiile de moluște terestre și acvatice din partea continentală a Dobrogei și Marea Neagră (2020-2025). Responsabil: Adina Rădulescu. Cercetările vor evidenția diversitatea biologică a moluștelor din diferite ecosisteme terestre (silvicole, saxicole, stepice) și acvatice (dulcicole și marine), precum și impactul activităților antropice exercitate asupra acestor bionți. O parte din speciile prelevate spre studiu vor fi introduse în Colecția de Malacologie a CMEDD, în vederea completării acesteia.
 2. Studii privind speciile de mamifere de interes conservativ din siturile de interes comunitar ROSCI-Natura 2000 din Dobrogea (Responsabil: dr.ing. Viorel Cuzic, colaborator: muzeograf IA)

Descrierea temei: Tema de cercetare propune  identificarea, evaluarea, estimarea şi monitorizarea frecvenţei speciilor de mamifere de interes comunitar/naţional, precum şi a unor elemente ale biotopului acestora, exceptând chiropterele.

Scopuri: Studiul patrimoniului mamalogic dobrogean în vederea cunoaşterii, conservării şi protejării acestuia; Obținerea de informații privind evoluţia stării de conservare a speciilor mamifere de interes conservativ și nu numai; Completarea/Actualizarea listelor de specii de mamifere de interes conservativ, a datelor privind frecvenţa acestora  în cadrul siturilor respective; Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul instituției prin realizarea de  expoziţii și activităţi educative, precum și promovarea turismului ecologic în ariile naturale protejate; Dezvoltarea patrimoniului muzeal (colecţii şi fond documentar); Valorificarea rezultatelor studiului în afara instituției în elaborarea: proiectelor autorităţilor administrațiilor locale, a planurilor de urbanism, a planurilor de management a ariilor protejate, precum şi la adoptarea unor măsuri de conservare pe baze ştiinţifice

Artă

 1. Monade plastice. Promovarea elementelor de limbaj plastic ale compoziţiilor pieselor colecţiilor Muzeului de Artă din Tulcea şi raportarea lor la valori naţionale şi internaţionale, la alte domenii de activitate – DANIELA IACOBLEV BARĂU – muzeograf;
 2. Arta orientală: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – DANIELA IACOBLEV BARĂU – muzeograf, RALUCA MOCĂNIȚĂ – conservator;
 3. Arta decorativă: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – DANIELA IACOBLEV BARĂU – muzeograf, RALUCA MOCĂNIȚĂ – conservator;
 4. Colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de icoane a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – VERONICA ORIANA LUCHIAN – muzeograf, VERONICA DUMITRU – conservator;
 5. Gravură și stampe în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de gravură și ștampe a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – ANA MARIA DINCU – conservator, PAUL LUCIAN TOCANIE – șef serviciu;
 6. Grafică modernă și contemporană în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de grafică a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea: Responsabil: Alice G. Fănaru; Colaboratori: ANA MARIA DINCU – conservator, PAUL LUCIAN TOCANIE – șef serviciu;
 7. Colecția de de pictură clasică a Muzeului Artă Tulcea: cercetarea și Promovarea colecției de pictură a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea – PETRE TEODORESCU – muzeograf, ANCA ROTĂRESCU – conservator;

 Proiecte de cercetare arheologică sistematică

 1. Proiectul „Baia-Golovița (com. Baia, jud Tulcea)”. Responsabili ICEM Tulcea: Cristian Micu (responsabil științific), Florian Mihail, Sorin Ailincăi, Gabriel Grumăzescu, Răzvan Cernamoriți.
 2. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Noviodunum 2020” (Isaccea). Colectiv cercetare ICEM Tulcea: Aurel Stănică (responsabil științific), Florin Topoleanu, Marian Mocanu, Valentin Panait. Instituții partenere: Complexul Cultural Callatis Mangalia, Institutul de Arheologie Iași, MNIR București, Muzeul Brăilei „Carol I” Brăila.
 3. Proiectul de cercetare arheologică sistematică [L]Ibida (Slava Rusă, com. Slava Cercheză). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv, George Nuțu, Marian Mocanu, Diana Andreea-Mocanu. Instituții partenere:  Institutul de Arheologie Iași, Universitatea „Al. I. Cuza Iași”, Muzeul de Istorie Națională a Moldovei Chișinău, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București, Università degli Studi di Sassari, Universitatea Dunării de Jos Galați.
 4. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Argamum/Orgame (Jurilovca, com. Jurilovca). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv (responsabil științific), Florin Topoleanu, George Nuțu, Marian Mocanu, Diana Andreea-Mocanu. Instituție parteneră: Universitatea Ludwig-Maximilians din München.
 5. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Nufăru. Cetatea bizantină Proslavița”. Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Aurel Stănică. Instituții partenere: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București). Reprezentantul MIA Tulcea își va desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare.
 6. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Halmyris (Murighiol, com. Murighiol). Responsabil: Cristina Alexandrescu (IAB).
 7. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Aegyssus (Tulcea). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: George Nuțu (responsabil științific), Marian Mocanu. Instituții partenere: Academia Română – Filiala Iași. Continuarea cercetărilor în colaborare cu University of Warsaw, Faculty of Archaeology, Department Roman and Barbaricum (dr. Martin Lemke), în accord cu prevederile protocolului de colaborare semnat în anul 2023: The Archaeology of the Limes Maritimus Scythicus (ArchLiMar).
 8. Proiectul „Vânători–La Jolică, jud. Galaţi”. În 2023 va fi depusă Fişa cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică, Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice, Ministerul Culturii și Identității Naționale. Responsabil ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi (responsabil științific).
 9. Proiectul „Valea Hamangiei din preistorie până în perioadă medievală. Evoluția habitatului uman în microzona arheologică Beidaud (The Hamangia Valley from Prehistory to the Middle Ages. The evolution of human dwelling in the Beidaud Archaeological Microzone). Responsabili ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi, Radu Octavian Stănescu, Răzvan Cernamoriți;
 10. Proiectul Orgame – Caraburun et Călugăra – Necropole et Territoire. Proiect internațional Musee du Louvre – Institutul de Studii Sud-Est Europene – ICEM. Membru echipă de proiect ICEM Tulcea: Sorin Cristian Ailincăi;