TEME DE CERCETARE și PROIECTE DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ SISTEMATICĂ
2017

Teme de cercetare

 1. Neo-eneoliticul în Nordul Dobrogei. Pentru anul 2017 sunt avute în vedere următoarele activități: a. analiza materialului arheologic descoperit în campania de cercetări „Taraschina 2016”; b. realizarea unei campanii de cercetări arheologice pe situl Taraschina (septembrie 2017); c. redactarea și prezentarea raportului final al cercetărilor realizate, în cadrul proiectului „Delta du Danube”, în perioada 2014-2017. Responsabil: dr. Cristian Micu
 2. Sfârşitul eneoliticului şi perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în nordul Dobrogei. Prelucrarea pietrei, silexului şi materiilor dure animale pentru obţinerea armelor şi uneltelor în preistorie în zona de nord a Dobrogei. Pentru anul 2017 sunt avute în vedere următoarele activități: a. prelucrarea materialului descoperit în siturile preistorice din zona de nord a Dobrogei; b. redactarea capitolului „Industria litică cioplită” din raportul final asupra cercetărilor realizate în cadrul proiectului „Delta du Danube” în perioada 2014-2017. Responsabil: dr. Florian Mihail
 3. Prima epocă a fierului în Dobrogea. Responsabil: dr. Sorin Ailincăi
 4. Societate provincială romană la Gurile Dunării (sec. I-VI p.Chr.). Pentru anul 2017 sunt avute în vedere următoarele activități: a. continuarea cercetărilor arheologice sistematice pe șantierele [L]Ibida (Slava Rusă, com. Slava Cercheză), Noviodunum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea); b. prelucrarea materialului ceramic din depozitele șantierelor arheologice [L]Ibida (Slava Rusă, com. Slava Cercheză), Noviodunum  (Isaccea), Aegyssus (Tulcea);  c. realizarea unor stagii de documentare la instituții de specialitate din România și din străinătate (în condițiile existenței resursei financiare); d. valorificarea rezultatelor cercetării prin prezentarea unor materiale la cel puțin trei manifestări științifice organizate în România (Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Sesiunea internațională „Pontica” și Sesiunea Institutului de Arheologie Iași). Responsabil: dr. Marian Mocanu.
 5. Arta romană în Moesia Inferior – Dobrogea şi Bulgaria (bronzuri figurate). Pentru anul 2017 se dorește valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea unui articol și a unui catalog pe această temă. Responsabil: dr. George Nuțu
 6.  Accesorii vestimentare şi piese de echipament militar în Dobrogea. Pentru anul 2017 se dorește valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea unor materiale de specialitate. Responsabil: dr. George Nuțu
 7.  Aspecte ale vieții urbane în epoca romano-bizantină la Gurile Dunării. În anul 2017 vor continua cercetările arheologice în situl arheologic Noviodunum. De asemenea, vor fi studiate noi loturi de opaițe din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie. Rezultatele cercetărilor vor fi valorificate prin studii publicate în reviste indexate în bazele de date internaționale, rapoarte predate instituțiilor care vor asigura finanțarea cercetărilor și comunicări prezentate în cadrul unor sesiuni științifice cu caracter național și internațional. Responsabil: dr. Florin Topoleanu
 8.  Aspecte ale vieţii economice în Dobrogea (sec. I – VII Chr). Responsabil: dr. Dorel Paraschiv
 9. Artefacte din materii dure animale în secolele X-XV la gurile Dunării. Context cultural-cronologic, resurse, tehnologie, relații de schimb. Pentru anul 2017 sunt stabilite analiza, clasarea, digitizarea, publicarea şi valorificarea muzeală a loturilor de artefacte din materii dure animale (os, corn de cervidee, dinţi, cochilii etc.) constituite în urma cercetărilor din siturile de la Noviodunum (inclusiv materialul arheologic aflat în depozitele Institutului de Argeologie „Vasile Pârvan” București), Garvăn-Dinogetia, Nufăru, Enisala, Babadag, Tulcea. De asemenea, se dorește continuarea proiectului „Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea”. Responsabil: dr. Aurel Stănică 
 10. Economie și relații comerciale în dobrogea (sec. X-XIV). O reinterpretare a materialului ceramic. (TEMĂ NOUĂ) Responsabil: dr. Aurel Stănică
 11. Evoluţia oraşului şi portului Tulcea în perioada 1878 – 1948. În anul 2017, va continua activitatea de documentare în arhive. Rezultatele cercetărilor vor fi valorificate în cel puțin două articole publicate în reviste de specialitate și în comunicări prezentate în cadrul unor sesiuni științifice cu caracter național și internațional. Responsabil: dr. Ligia Dima
 12.  Oraşe nord-dunărene la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-leaÎn anul 2017, va continua studiul aspectelor generale privind porturile de la Dunărea Maritimă, după stabilirea Comisiei Europene a Dunării, de la jumătatea secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX- lea. Responsabil: Mădălina Ciocoiu
 13.  Colecţii de Carte Veche în Patrimoniul Mănăstirilor Cocoş Şi Celic Dere – Tulcea . Responsabil: dr. Lăcrămioara Manea
 14. Comunitatea rurală tradiţională în contextul europenizării. Responsabil: dr. Iuliana Titov
 15. Relaţia majoritari – minoritari etnici în Dobrogea deNord. Responsabil:  dr. Iuliana Titov
 16. Practici tradiţionale în producția casnică textilăResponsabil: Elena Papa (TEMA NOUĂ)
 17. Creaţia populară contemporană. Reflexii ale tradiţiei şi reprezentării contemporane. Responsabil: Elena Papa
 18. Patrimoniul etnografic şi contextele culturale. Responsabil: Alexandru Chiselev
 19. Aspecte de antropologie culturală şi istorie a mentalităţilor. Responsabil: Alexandru Chiselev
 20. Magie albă-magie neagră. Responsabil: Alexandru Chiselev
 21. Relaţia habitat / practicarea ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale şi contemporane. Responsabil: Alexandru Negoiță
 22. Cercetări privind speciile de floră și ornitofaună, habitatele și peisajele de interes conservativ din cadrul siturilor Natura 2000 din Dobrogea (2014-2018) Prin aceste cercetări se urmăresc inventarierea şi estimarea frecvenţei habitatelor şi speciilor de interes comunitar/naţional (plante superioare, păsări, mamifere), precum şi a unor elemente ale biotopului acestora (substrat geologic, tipuri de soluri). Datele obţinute, după publicare, pot fi utilizate de către administratorii de arii protejate, administraţia publică locală şi autorităţile de mediu, pentru: fundamentarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de management conservativ în zonele respective; elaborarea unor propuneri de constituire a noi situri Natura 2000 sau extinderea celor existente; valorificarea nedistructivă, ecologică, a resurselor naturale, a calităţilor estetice ale florei, faunei, a peisajului şi a substratului geologic, ca premise ale dezvoltării eco-turismului. Responsabil: dr. ing. M. Petrescu, colaborator: dr. ing. Viorel Cuzic
 23. Studierea patrimoniului natural și istoric al Județului Tulcea, pe baza tehnicilor și tehnologiilor de teledetecție (2015-2019). Tema de cercetare îşi propune o valorificare complexă a informațiilor legate de patrimoniul natural şi de cel istoric şi arheologic, prin corelarea evoluţiei spaţiale, de-a lungul unor perioade istorice, a aşezărilor umane (reflectată în descoperirile arheologice, documente istorice, diferite materiale cartografice ş.a.) cu cea a cadrului natural.   Pe baza datelor existente în prezent, a fost luată în calcul o concentrare a studiilor asupra cursului inferior al Dunării (în zona siturilor arheologice Ostrov-Beroe (Piatra-Frecăţei), Garvăn-Dinogetia, Isaccea-Noviodunum, Tulcea-Aegyssus), complexul lagunar Razim-Sinoe (Argamum, Enisala, Enisala-Palancă), precum şi asupra unor zone din Deltă, (Chilia Veche, Sf. Gheorghe). Responsabil: dr. Valentin Panait, colaboratori: dr. Aurel Stănică, Marian Mierlă, Marcela Tone
 24. Patologia peștilor din colecția acvariului CMEDD (2017) Studiul va cuprinde o analiză a cazurilor patologice înregistrate la colecția de pești exotici și indigeni vii, în perioada 2009-2017 (TEMA NOUĂ). Responsabil: dr. ing. Cristina Dinu, colaborator dr. Radu Adina
 25. Moluște exotice din colecția CMEDD. Responsabil: dr. Adina Lefterache)
 26. Monade plastice, subiectul Punctul. Responsabil: Daniela Barău.
 27. Arta orientală: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea. Responsabili: Daniela Iacoblev Barău – cercetător științific, Raluca Mocăniță – conservator
 28. Arta decorativă: Promovarea colecției de artă orientală a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea. Responsabili: Daniela Iacoblev Barău – cercetător științific, Raluca Mocăniță – conservator
 29. Colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de icoane a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea. Responsabili: Veronica Oriana Luchian – muzeograf, Veronica Dumitru – conservator
 30. Gravură și ștampe în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de gravură și ștampe a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea. Responsabili:  Ana Maria Dincu – conservator, Paul Lucian Tocanie – șef serviciu
 31. Grafică modernă și contemporană în colecția Muzeului de Artă Tulcea: Promovarea colecției de grafică a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă” Tulcea. Responsabili: Ana Maria Dincu – conservator, Paul Lucian Tocanie – șef serviciu

Proiecte de cercetare arheologică sistematică 2017

 1. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Taraschina (Maliuc, com. Maliuc). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Cristian Micu (responsabil științific), Sorin Ailincăi, Florian Mihail. Instituții partenere: UMR 5602 GEODE Toulouse, GeoEcoMar București, MNIR București, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București, ARBDD. Proiectul are ca obiectiv general studiul schimbărilor de mediu înregistrate în zona Dunării de Jos, în prima parte a Holocenului (intervalul de timp cuprins între începutul fenomenului neolitizării și debutul antichității). În acest context, o atenție deosebită este acordată cunoașterii impactului comunităților umane asupra mediului înconjurător (antropizare) și evaluării incidenței schimbărilor de mediu (factori climatici, evenimente extreme, crize ale mediului înconjurător) asupra comunităților umane. Programul minimal stabilit pentru anul 2017 este următorul: a. iunie-iulie 2017 (Baza arheologică Celic Dere): prelucrare material arheologic și pregătire volum de sinteză asupra cercetărilor din cadrul misiunii „Delta du Danube”; b. septembrie 2017 – cercetări arheologice pe șantierul Taraschina. Surse de finanțare: a. Ministerul Afacerilor Externe din Franța, în cadrul misiunii arheologice „Delta du Danube” (suma nu a fost încă precizată); b. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); c. ICEM Tulcea – suma solicitată (10 000 lei) ar trebui repartizată pe câteva categorii de cheltuieli (contracte prestări servicii cu persoane necalificate pentru săpături arheologice – 6000 lei; transport echipă de cercetare pe șantierul arheologic – 1000 lei; diurnă echipă de cercetare – 1000 lei; contracte prestări servicii cu firme sau instituții – 2000 lei).
 2. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Noviodunum 2020” (Isaccea). Colectiv cercetare ICEM Tulcea: Florin Topoleanu (responsabil științific), Aurel Stănică, Marian Mocanu, Valentin Panait. Instituții partenere: Complexul Cultural Callatis Mangalia, Institutul de Arheologie Iași, MNIR București, Muzeul Brăilei „Carol I” Brăila. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu firme sau instituții specializate (prospecțiuni geofizice, analize depozite vase sferoconice, analize material ceramic și identificare surse de aprovizionare).
 3. Proiectul de cercetare arheologică sistematică [L]Ibida (Slava Rusă, com. Slava Cercheză). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv, George Nuțu, Marian Mocanu, Diana Andreea-Mocanu. Instituții partenere: Institutul de Arheologie Iași, Universitatea „Al. I. Cuza Iași”, Muzeul de Istorie Națională a Moldovei Chișinău, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București, Università degli Studi di Sassari, Universitatea Dunării de Jos Galați. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane necalificate ce realizează săpături arheologice.
 4. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Argamum/Orgame (Jurilovca, com. Jurilovca). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Dorel Paraschiv (responsabil științific), Florin Topoleanu, George Nuțu, Marian Mocanu, Diana Andreea-Mocanu. Instituție parteneră: Universitatea Ludwig-Maximilians din München. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane necalificate ce realizează săpături arheologice.
 5. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Celic Dere (Telița, com. Frecăței). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Sorin Ailincăi (responsabil științific). Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane necalificate ce realizează săpături arheologice.
 6. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Nufăru. Cetatea bizantină Proslavița”. Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: Aurel Stănică. Instituții partenere: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București). Reprezentantul MIA Tulcea își va desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare.
 7. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Halmyris (Murighiol, com. Murighiol). Colectiv cercetare ICEM Tulcea: George Nuțu, Florin Topoleanu. Instituții partenere: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan București”. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat).
 8. Proiectul de cercetare arheologică sistematică Aegyssus (Tulcea). Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: George Nuțu (responsabil științific), Marian Mocanu. Instituții partenere: Academia Română – Filiala Iași. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane necalificate ce realizează săpături arheologice; c. Consiliul Local al Municipiului Tulcea.
 9. Proiectul de cercetare arheologică sistematică „Platforma continentală a litoralului românesc al Mării Negre între Golful Musura la nord și Gura Portiței la sud. Punct: Epava Rusu. Colectiv de cercetare ICEM Tulcea: George Nuțu (responsabil științific). Instituții partenere: Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie e.V. Kempten, Germania. Reprezentanții MIA Tulcea își vor desfășura activitatea, în perioada august-noiembrie 2017, în acord cu obligațiile asumate prin protocolul de colaborare. Surse de finanțare: a. Ministerul Culturii, prin Programul național de finanțare a cercetării arheologice sistematice (apelul pentru depunerea proiectelor nu a fost lansat); b. ICEM Tulcea – 10 000 lei. Această sumă poate fi destinată contractelor de prestări servicii cu persoane fizice autorizate pentru transportul naval.